POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej www.czastozmienic.pl oraz ochrony prywatności Użytkowników wyżej wymienionej Strony internetowej. Polityka Prywatności zawiera również informacje o plikach Cookies.
I. Definicje zwrotów używanych w niniejszym dokumencie:
1. Administrator (lub „Administrator danych”) – Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska, ul. Świderska 109 J m. 19, Warszawa.
2. Petycja – dokument zawierający postulat, propozycję lub żądane, w tym żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej składany przez Administratora, organizatora Petycji, komitetu inicjatywy ustawodawczej w interesie społecznym, publicznym, samego wnoszącego Petycję lub podmiotu trzeciego.
3. Polityka prywatności – niniejszy dokument.
4. Przepisy prawa polskiego – akty prawa związane z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony, w szczególności:
a. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn., Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, dalej: ustawa o ochronie danych osobowych);
b. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn., Dz. U. z 2018 r., poz. 870)
5. RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L 2016.119.1 z późn. zm.),
6. Strona – strona internetowa prowadzony pod domeną/adresem www.czastozmienic.pl;
7. Użytkownik – odwiedzająca Stronę, w tym udzielająca poparcia pod Petycją (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

II. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
1. Dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony i komunikacji e-mail przy wykorzystaniu udostępnionych na Stronie adresów poczty elektronicznej, przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Przepisów prawa polskiego oraz z RODO.
2. Administrator danych przetwarza dane osobowe na wskazanych wPolityce prywatności zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Administratorowi udostępnione przez Użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
a. zebrania podpisów pod Petycjami
b. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora poprzez: utrzymanie kontaktu z sygnatariuszami, podziękowanie sygnatariuszom za podpisanie Petycji oraz poinformowanie o wyniku rozpatrzenia Petycji lub poinformowanie o innych inicjatywach administratora,
c. realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w wyżej wymienionych celach.
3. Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika:
a. imię, nazwisko,
b. adres e-mail,
4. Przy czym w sytuacji przeprowadzenia przez Administratora zbiórki podpisów pod Petycją związaną z wykonywaniem inicjatywy obywatelskiej przez obywateli lub europejskiej inicjatywy obywatelskiej, Administrator przetwarza również:
a. adres zamieszkania;
b. nr PESEL
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które oparte jest na innej od zgody podstawie przetwarzania).
6. Udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych Administratorowi służy wykonaniu przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa i umożliwia skuteczne złożenie Petycji.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod Petycją, do momentu jej przekazania adresatowi oraz rozpatrzenia Petycji (Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów Petycji, zgodnie z przepisami prawa);
8. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo:
a. dostępu do danych, które jej dotyczą,
b. sprostowania danych, które jej dotyczą,
c. usunięcia danych, które jej dotyczą,
d. ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
f. przeniesienia danych, które jej dotyczą,
g. wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
9. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z Administratorem.
10. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
11. Administrator jest zobowiązany i uprawniony do udostępniania informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

III. Pliki cookies na Stronie
1. W związku z prowadzeniem Strony, Administratorstosuje tzw. pliki cookies, stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
6. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu.

IV. Kontakt
Wszelka korespondencja w zakresie związanym z administrowaniem danymi osobowymi oraz niniejszą Polityką prywatnościwinna być kierowana na adres siedziby Administratora danych lub pocztą elektroniczną na adres email: info@czastozmienic.pl